Op basis van ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van Nederlandse gezinnen over de grens met het bijhouden van hun moedertaal, weten wij als geen ander dat er nog veel meer komt kijken bij het zo goed mogelijk inrichten van de onderwijstrajecten van uw kinderen.

Voorbereiding verblijf buitenland
Tijdens verblijf buitenland
Terugkeer naar Nederland

Voorbereiding op een (tijdelijk) verblijf in het buitenland

Adviesgesprek

Veel voorkomende vragen die beantwoord worden tijdens een adviesgesprek met een onderwijskundig adviseur gaan over het type onderwijs (publiek onderwijs; thuisonderwijs; privéschool of internationale school) dat het meest passend is voor een kind in het buitenland. Maar ook als de keuze voor een bepaald type onderwijs voor de hand liggend is, denken wij met gezinnen mee over welke school het meest passend is door ouders meer inzicht te bieden in de kwaliteit van de verschillende scholen, en welk curriculum en onderwijsmethode het beste past bij de unieke situatie en persoonlijkheid van hun kinderen. Ook realiseren ouders zich soms onvoldoende vooraf aan een verhuizing dat hun kinderen soms ongemerkt voor- of achteruit geplaatst worden in hun onderwijstraject omdat in veel landen andere instroomleeftijden gelden. Daarnaast is het belangrijk om uw kinderen goed voor te bereiden op alle sociaal-emotionele veranderingen die hen te wachten staan, niet alleen vanwege de verhuizing op zich, maar ook omdat schoolsystemen in andere landen heel anders ingericht zijn dan het Nederlandse basisonderwijs-voortgezet onderwijssysteem. Tenslotte denken we met ouders niet alleen mee over de naderende verhuizing, maar ook over wat er nodig is om een toekomstige terugkeer naar Nederland (en het Nederlandse onderwijssysteem) zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Edufax’ onderwijskundig adviseurs hebben tevens zeer veel ervaring met het ondersteunen van (hoog)begaafde kinderen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op school en kunnen u ook hierover goed voorlichten.

Rapportvertalingen en transcripts

In veel situaties vragen scholen in het buitenland om een officiële rapportvertaling van uw kinderen. Edufax kan één of meerdere schoolrapporten (en/of scores van toetsen zoals Cito) verwerken in een Educational Progress Report. Het verschil met een standaard vertaling is dat een Educational Progress Report de prestaties van uw kind uitlegt in de context van het Nederlands onderwijs en “vertaalt” naar het scoresysteem waar de ontvangende school gebruik van maakt. Zo wordt uw kind in het buitenland niet onderschat en krijgt het voldoende uitdaging op zijn/haar nieuwe school.

Voor leerlingen die instromen gedurende een examenprogramma in het buitenland (zoals U.S. high school, dat gelijk met de derde klas van het voortgezet onderwijs begint) kunnen wij een officieel “transscript” maken en tevens met u meedenken over de vakkenkeuze in het buitenland.

Taalcursussen voor kinderen

Wellicht heeft u tijdens een adviesgesprek al met onze consultants besproken op welke manier uw kind in het buitenland de nieuwe schooltaal machtig zal worden. In veel situaties zijn publieke en internationale scholen erop ingericht om kinderen uit het buitenland goed te begeleiden als zij de taal nog niet spreken. Echter, het is voor uw kind een heel fijne start in het nieuwe land en/of de nieuwe school als zij de beginselen van de nieuwe taal al beheersen. Een taalcursus welke ingericht wordt op de behoeften en vaardigheden van uw kind kan hier een uitkomst voor bieden. Ook als een kind al goed spreekvaardig is in de nieuwe schooltaal, is een taalcursus gewenst om ervoor te zorgen dat zij begrippen relevant voor de vakken op school (wiskundige terminologie bijvoorbeeld) beheersen zodat zij geen achterstand oplopen tijdens hun eerste schoolweken.

Tijdens uw verblijf in het buitenland

Nederlandse les

Voor meer informatie over Edufax’ online Nederlandse les programma zie:

www.edufaxonline.nl

Adviesgesprek

Soms lopen dingen anders dan gepland, heeft een onverwachte gebeurtenis veel impact op het onderwijs van uw kind, ontwikkelt uw kind zich anders dan verwacht of heeft u vragen over het onderwijs van uw kind in het buitenland. Ook voor gezinnen die al in het buitenland verblijven kunnen onze onderwijskundig adviseurs een helpende hand bieden. Regelmatig denken wij mee over passende vakkenkeuze met het oog op een vervolgopleiding in Nederland, of helpen we een gezin met het regelen van passende ondersteuning in een land waar zaken nou eenmaal anders geregeld zijn dan in Nederland. Vaak vinden ouders het fijn als er tijdens verblijf even een Nederlandse expert meekijkt om te checken of alles op orde is voor een toekomstige terugkeer naar Nederland.

Terugkeer naar Nederland

Adviesgesprek

De terugkeer naar Nederland is voor gezinnen vaak minstens zo ingrijpend als de verhuizing naar het buitenland geweest is. Onze onderwijskundig adviseurs worden meestal om hulp gevraagd als gezinnen langdurig in het buitenland zijn geweest, en/of als kinderen terug gaan keren in groep 8 of gedurende de middelbare school. Ook als er twijfel is of een Nederlandse school nog wel de best-passende oplossing is of dat een kind beter tot zijn/haar recht komt op een internationale school kunnen wij met u meedenken.

Rapportvertalingen

Niet alle Nederlandse scholen zijn bekend met de rapportage-systemen in andere landen. Om te voorkomen dat de schoolprestaties van uw kind in het buitenland niet of onvoldoende worden meegenomen in hun onderwijsaanbod bij terugkeer in Nederland kunnen wij een Educational Progress Report voor uw kind samenstellen. Daarin vertalen we niet alleen de schoolrapporten, maar zetten we de schoolprestaties ook af tegen de context van het buitenlandse schoolsysteem, zodat de school in Nederland deze goed kan interpreteren.

Plaatsingsonderzoek

Er zijn grote verschillen tussen het Nederlands onderwijs en onderwijssystemen in het buitenland. Het Nederlandse schoolsysteem kent bijvoorbeeld een onderscheid tussen basisonderwijs (grotendeels gelijk voor alle leerlingen) en een gedifferentieerd voortgezet onderwijs (de basisschool geeft advies welk niveau het meest passend is voor een leerling) terwijl in het buitenland vaak alle leerlingen naar eenzelfde soort vervolgonderwijs gaan en niveauverschillen enkel tot uiting komen binnen verschillende vakken. In Nederland leren kinderen in principe lezen en schrijven in groep 3, terwijl in andere landen dit eerder (Verenigde Staten en Britse scholen bijvoorbeeld) of later (veel andere Europese landen) gebeurd.

Veel gezinnen kiezen ervoor om bij terugkeer naar Nederland een plaatsingsonderzoek af te laten nemen bij hun kind(eren). Middels een plaatsingsonderzoek wordt gekeken naar de cognitieve capaciteiten van een kind en de onderwijsprestaties om advies te geven over in welke groep een kind het beste geplaatst kan worden (bijvoorbeeld als er twijfel is tussen groep 2 of 3; of groep 3 of 4), of welk niveau voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo) het meest passend is. De adviezen voortkomend uit deze plaatsingsonderzoeken worden erkend door Nederlandse scholen.

Remedial teaching

Op basis van de hierboven genoemde plaatsingsonderzoeken wordt regelmatig remedial teaching geadviseerd. Dit gebeurt in een situatie dat een kind op basis van cognitieve capaciteit en onderwijsprestaties in het buitenland het beste geplaatst kan worden in een bepaalde groep of onderwijsniveau, maar door de verschillen tussen het Nederlandse en het buitenlandse onderwijssysteem wel een bepaalde achterstand te overbruggen heeft. Het is voor een kind in zo’n situatie in bijna alle gevallen het fijnst om in de juiste klas en/of op de juiste school te zitten en tijdelijk extra ondersteuning te krijgen, dan dat zij op in een lagere klas of op een niet-passend niveau geplaatst worden. Edufax geeft niet alleen advies voor remedial teaching, maar kan ook passende handelingsplannen voorschrijven en een geschikte docent bij u in de buurt regelen.